LAJMËRIM PËR KANDIDATËT TË CILËT DO TI NËNSHTROHEN TESTIMIT NË LIDHJE ME SHPALLJEN E PUBLIKUAR PUBLIKE TË SHA “POSTA E MAQEDONISË” – SHKUP

You are here:

Онлајн Прашање

Сообраќај:  Внатрешен Меѓународен

Причина:  Неврачување  Задоцнување  Рекламација

 Известување за врачување на книжена пратка
 Откупнина  Повратница

Trafiku:  I brendshëm Ndërkombëtar

Arsyeja për kërkesë:  Pa dorëzuar  Vonuar

 Reklamacion  Njoftim i dorëzimit të dërgesës së regjistruar
 Kundërpagesë  Lajmërim marrje