Писмо - Внатрешен сообраќајR - Препорачано Ракување
O - Откупнина
H - Итно
P - Повратница


Вредноста од 1.000,00 ден до 10.000,00 ден
Скала за вредноста:
До 1000 ден е фиксна 30 ден
Над 1000 ден до 10000 ден е 3%.
Над 10000 ден е 300 ден
За секои 1000г (1Kg) се додава плус 30 ден.

Пресметај   

Пресметка

Почитувани посетители,

"Поштенски калкулатор" е апликација со чија помош ќе ја пресметате вкупната цена на чинење за испраќање на пратка во внатрешен и меѓународен сообраќај.
Забелешка: Прием на пратки со посебни услуги.


   Поштенска картичка - Внатрешен сообраќајR - Препорачано Ракување
O - Откупнина
H - Итно
P - Повратница


Пресметај   
Пресметка

Почитувани посетители,

"Поштенски калкулатор" е апликација со чија помош ќе ја пресметате вкупната цена на чинење за испраќање на пратка во внатрешен и меѓународен сообраќај.
Забелешка: Прием на пратки со посебни услуги.

  Печатени работи - Внатрешен сообраќајR - Препорачано Ракување
P - Повратница
O - Откупнина
H - Итно

Тежина
Тежина до 5000 грама

Пресметај   

Пресметка

Почитувани посетители,

"Поштенски калкулатор" е апликација со чија помош ќе ја пресметате вкупната цена на чинење за испраќање на пратка во внатрешен и меѓународен сообраќај.
Забелешка: Прием на пратки со посебни услуги.

  Пакети - Внатрешен сообраќај


P - Повратница
O - Откупнина
H - Итно
U - за Пакети
G - за Пакети
I - за Пакети

Вредноста од 1.000,00 ден до 10.000,00 ден

Пресметај   

Пресметка

Почитувани посетители,

"Поштенски калкулатор" е апликација со чија помош ќе ја пресметате вкупната цена на чинење за испраќање на пратка во внатрешен и меѓународен сообраќај.
Забелешка: Прием на пратки со посебни услуги.

  Мали Пакети - Внатрешен сообраќај


R - Препорачано Ракување
H - Итно
P - Повратница
O - Откупнина

Вредност од 1.000,00 ден до 10.000,00 ден

Пресметај   

Пресметка

Почитувани посетители,

"Поштенски калкулатор" е апликација со чија помош ќе ја пресметате вкупната цена на чинење за испраќање на пратка во внатрешен и меѓународен сообраќај.
Забелешка: Прием на пратки со посебни услуги.

  EMS - Внатрешен сообраќај
P - Повратница
O - Откупнина
I - Издвоено


Вредноста од 1.000,00 ден до 10.000,00 ден

Пресметај   

Пресметка

Почитувани посетители,

"Поштенски калкулатор" е апликација со чија помош ќе ја пресметате вкупната цена на чинење за испраќање на пратка во внатрешен и меѓународен сообраќај.
Забелешка: Прием на пратки со посебни услуги.

  Директна Пошта - Внатрешен сообраќај


Пресметај   

Пресметка

Почитувани посетители,

"Поштенски калкулатор" е апликација со чија помош ќе ја пресметате вкупната цена на чинење за испраќање на пратка во внатрешен и меѓународен сообраќај.
Забелешка: Прием на пратки со посебни услуги.

  Упатница - Внатрешен сообраќај
Вредноста од 1.000,00 ден до 15.000,00 ден
Максимална вредност е 12.000,00 ден
Максимална вредност е 15.000,00 ден


Пресметај   

Пресметка

Почитувани посетители,

"Поштенски калкулатор" е апликација со чија помош ќе ја пресметате вкупната цена на чинење за испраќање на пратка во внатрешен и меѓународен сообраќај.
Забелешка: Прием на пратки со посебни услуги.

   Писмо - Меѓународен сообраќај


Тежина од 0 до 2000 грама

A - Авионски превоз
R - Препорачано Ракување
H - Итно
P - Повратница


Вредноста од 1.000,00 до 10.000,00 (*) Задолжително

Пресметај   

Пресметка

Почитувани посетители,

"Поштенски калкулатор" е апликација со чија помош ќе ја пресметате вкупната цена на чинење за испраќање на пратка во внатрешен и меѓународен сообраќај.
Забелешка: Прием на пратки со посебни услуги.

   Поштенска картичка - Меѓународен сообраќајR - Препорачано Ракување
A - Авионски превоз
H - Итно
P - Повратница

Пресметај   
Пресметка

Почитувани посетители,

"Поштенски калкулатор" е апликација со чија помош ќе ја пресметате вкупната цена на чинење за испраќање на пратка во внатрешен и меѓународен сообраќај.
Забелешка: Прием на пратки со посебни услуги.

   М Вреќа - Меѓународен сообраќај

R - Препорачано Ракување
H - Итно
P - Повратница
A - Авионски превоз

Пресметај   
Пресметка

Почитувани посетители,

"Поштенски калкулатор" е апликација со чија помош ќе ја пресметате вкупната цена на чинење за испраќање на пратка во внатрешен и меѓународен сообраќај.
Забелешка: Прием на пратки со посебни услуги.

  Печатени работи - Меѓународен сообраќај


A - Авионски превоз
R - Препорачано Ракување
P - Повратница
H - Итно

Пресметај   

Пресметка

Почитувани посетители,

"Поштенски калкулатор" е апликација со чија помош ќе ја пресметате вкупната цена на чинење за испраќање на пратка во внатрешен и меѓународен сообраќај.
Забелешка: Прием на пратки со посебни услуги.

  Пакети - Меѓународен сообраќај


Тежина по грамажа:    

Вредност:
Вредноста од 1.000,00 до 10.000,00 (*) Задолжително

Дозволената грамажа е 30000 грам

H - Итно
P - Повратница
A - Авионски превоз
 I -  Издвоено
G - Гломазно

Пресметај   

Пресметка

Почитувани посетители,

"Поштенски калкулатор" е апликација со чија помош ќе ја пресметате вкупната цена на чинење за испраќање на пратка во внатрешен и меѓународен сообраќај.
Забелешка: Прием на пратки со посебни услуги.

  Мали Пакети - Меѓународен сообраќај


Дозволената грамажа е 2000 грамa


R - Препорачано Ракување
H - Итно
P - Повратница
A - Авионски превоз

Пресметај   

Пресметка

Почитувани посетители,

"Поштенски калкулатор" е апликација со чија помош ќе ја пресметате вкупната цена на чинење за испраќање на пратка во внатрешен и меѓународен сообраќај.
Забелешка: Прием на пратки со посебни услуги.

  EMS - Меѓународен сообраќај

Дозволената грамажа е 30000 грам
Пресметај   

Пресметка

Почитувани посетители,

"Поштенски калкулатор" е апликација со чија помош ќе ја пресметате вкупната цена на чинење за испраќање на пратка во внатрешен и меѓународен сообраќај.
Забелешка: Прием на пратки со посебни услуги.

  Евро Пакет - Меѓународен сообраќај


R - Ракување
R - Авионски превоз

Пресметај   

Пресметка

Почитувани посетители,

"Поштенски калкулатор" е апликација со чија помош ќе ја пресметате вкупната цена на чинење за испраќање на пратка во внатрешен и меѓународен сообраќај.
Забелешка: Прием на пратки со посебни услуги.

Помош за корисници